ข่าวประชาสัมพันธ์ เรืองบทลงโทษสำหรับผู้ได้รับยกเว้นตรวจลงตราทีพำนักในไต้หวันเกินกำหนด/แรงงานต่างชาติ หลบหนีในไต้หวัน RSS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรืองบทลงโทษสำหรับผู้ได้รับยกเว้นตรวจลงตราทีพำนักในไต้หวันเกินกำหนด/แรงงานต่างชาติ หลบหนีในไต้หวัน

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป ว่าไต้หวันได้ยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้กับคนไทยโดยเริมตังแต่วันที ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑.๕ = วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ได้รับการยกเว้นตรวจลงตรา (วีซ่า) จะสามารถพ์านักอยู่ในไต้หวัน ได้สงสด ลก๐ วัน สำหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในไต้หวันถือเป็นการพัานักในระยะยาว จำเป็นต้องขอตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภททำงานเช่นเดียวกับที่ผ่านมา สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป รายงานเพิ่มเติมว่า หากผู้ได้รับการยกเว้น ตรวจลงตรา (วีซ่า) พำนักอยู่ในไต้หวันเกินกำหนด ๓๐ วัน (ไม่เดินทางกลับประเทศหรือไม่เดินทาง ต่อไปประเทศเป้าหมายถัดไป) หรือเป็นแรงงานต่างชาติที่หลบหนี (ขาดงานต่อเนื่องเกิน ๓ วัน โดยไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งนายจ้างสามารถขอแจ้งเพิกถอนใบอนุญาตการทำงานที่ออกโดย กระทรวงแรงงานไต้หวัน และใบถิ่นที่อยู่ ARC : Alien Resident Certificate ที่ออกโดยสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน) โดยผู้กระทำผิดดังกล่าวจะต้องถูกเนรเทศออกจากไต้หวันและไม่มีสิทธิ เดินทางกลับเข้าไต้หวันอีกเป็นเวลา ๒ ปี รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

๑) ค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศ
๒) กรณีพำนักอยู่ในไต้หวันเกินกำหนด ๓๐ วัน จะต้องโทษปรับเงิน ดังนี้
- เกินกำหนดเป็นเวลาน้อยกว่า ๑ เดือน จะถูกปรับเป็นเงิน ๑,๐๐๐ เหรียญไต้หวัน
- เกินกำหนดเป็นเวลา ๑ – ๓ เดือน จะถูกปรับเป็นเงิน ๓,๐๐๐ เหรียญไต้หวัน
- เกินกำหนดเป็นเวลามากกว่า ๓ เดือนขึ้นไป จะถูกปรับเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ ไต้หวัน
๓) กรณีพำนักเพื่อทำงานในไต้หวันโดยไม่ได้รับอนุญาต/ผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษปรับ เป็นเงินตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ เหรียญไต้หวัน
๔) หากผู้กระทำผิด/แรงงานต่างชาติหลบหนีเข้ามอบตัว ภายหลังจากจ่ายค่าปรับตาม ข้อ ๒) แล้ว สำนักตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันจะออกหลักฐานให้สามารถพำนักในไต้หวัน โดยไม่ต้องถูกกักกัน เป็นเวลาไม่เกิน ๑ เดือน เพื่อรอเดินทางกลับประเทศ ในขณะที่ผู้ กระทำผิด/แรงงานต่างชาติที่หลบหนี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว จะต้องอยู่ในสถาน กักกันเพื่อชำระค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะ สามารถเดินทางกลับประเทศได้

ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไป ทำงานในไต้หวันให้เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับเมื่อครบกำหนด ตามสัญญาจ้างงาน เพราะหากพำนัก/ทำงานอย่างผิดกฎหมายแล้วถูกจับได้จะต้องถูกปรับเงิน ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการทำงานและเสียโอกาสในการเดินทางกลับเข้าไปทำงานในไต้หวันอีก รวมทั้งส่งผลเสีย ต่อภาพลักษณ์ และแรงงานไทยในอนาคตด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕๖๗๐๘ – ๙ ในวันและเวลาราชการ