กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่นสมัครฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 6 กันยายน 2559 RSS

 

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM Japan ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี สมัครฟรีตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2559
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM Japan ตำแหน่งคนงานทั่วไประยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี โดย IM Japan จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ (กรุงเทพ – โตเกียว – กรุงเทพ)และตลอดระยะเวลาการฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ เดือนแรก เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 27,600 บาท และ IM Japan จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำให้ ส่วนเดือนที่ 2 – เดือนที่ 12 หรือเดือนที่ 36 ตามระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด ผู้ฝึกปฏิบัติงานรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 1 ปี หรือ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 200,000 เยน หรือประมาณ 69,000 บาท เมื่อครบ1 ปี และ 600,000 เยน หรือประมาณ 207,000 บาท เมื่อครบ 3 ปี
คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร พ้นภาระการรับราชการทหาร ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเภท Technical lntern หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครสอบคัดเลือก รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรงสายตาปกติและตาไม่บอดสี ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
นายอารักษ์ฯ กล่าวต่อว่า ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2245-9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694