การหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างต่างด้าวเพื่อนำส่งเข้ากองทุนฯ RSS

 

คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 ถึง 24 มิถุนายน พ.ศ.2561

นายสันติ นันตสุวรรณ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าตามที่มีกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2558 โดยกำหนดให้นายจ้างเริ่มหักเงินตั้งแต่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่มาจดทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานมีภาระที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนฯ จึงทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อันกระทบกับค่าครองชีพของลูกจ้าง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวจึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนฯ ออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 ถึง 24 มิถุนายน พ.ศ.2561

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการและลูกจ้างแรงงาน ต่างด้าว ทราบการขยายเวลาการหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนฯ ในครั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 0218–9