สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการ กลุ่มนิติกร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานนโยบายเเละแผนพลังงาน จำนวน 1 อัตรา RSS