เตือนแรงงานหญิงไทย!! ระวัง..ถูกหลอกไปทำงานนวดสปาในมาเลเซีย RSS

 

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งเรื่อง แรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานนวดสปาที่ประเทศมาเลเซีย โดยนายจ้างที่ชักชวนไปทำงานไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงานให้ และไม่ให้สวัสดิการตามที่แจ้งไว้ในครั้งแรก อีกทั้ง ยังมีการยึดหนังสือเดินทางไว้ แรงงานไทยจึงได้หลบหนีออกมาจาสถานที่ทำงานและขอความช่วยเหลือจากทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งเตือนประชาชน/คนหางาน ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย ตรวจสอบนายจ้างก่อนตัดสินใจสมัครและจ่ายเงินให้แก่นายจ้าง และแจ้งขออนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางานให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางไปทำงาน และเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการทำสัญญาจ้างกับนายจ้าง โดยสัญญาจ้างต้องเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดของสัญญาจ้างให้เข้าใจชัดเจน รวมทั้งทำความเข้าใจสภาพสังคม สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการเดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซียตามคู่มือแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียได้ที่เว็บไซต์ http://malaysia.mol.go.th/node/529 หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5311 2911-4 ในวันและเวลาราชการ หรือด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5327 4032 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 06.00 – 24.00 น.