จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง (Co-payment) RSS

 

จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง (Co-payment)

กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมการจัดหางานดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับ
ผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน โดยการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ปี 2562 หรือ 2563 จำนวน 260,000 อัตรา
โดยที่รัฐบาลช่วยเอกชน สนับสนุนค่าจ้างร้อยละ 50 (Co-payment)

  นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า
กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน โดยการจ้างงานเด็กจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา โดยรัฐบาลช่วยเอกชน สนับสนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ช่วยเหลือผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยอุดหนุนค่าจ้างสูงสุดไม่เกินเดือนละ 7,500 บาท ตามวุฒิการศึกษา ซึ่งนายจ้างและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิม
เกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่
เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในส่วนของผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน เว้นแต่
ผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างกำลังศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563

    สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

​  1. การลงทะเบียนนายจ้าง/สถานประกอบการและนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน
ในเว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่.com ในระบบ Co-payment บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบ Transcript ในส่วนของนายจ้าง
และสถานประกอบการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment แจ้งตำแหน่งงานว่างและจำนวนลูกจ้างที่ต้องการรับเข้าทำงาน

​  2.​การตรวจสอบเอกสารข้อมูลเข้าร่วมโครงการ ระบบจะทำการตรวจสอบ Transcript ของผู้สมัคร และ
สถานประกอบการนั้นๆ ว่าอยู่ในระบบของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไข จึงอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 

​  3.​การ Matching งาน สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการเมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้ว ให้ Download สัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกัน และ upload สัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง 

​  4.​ เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง หากถูกต้องจึงอนุมัติผลการจ้างงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

  สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ตามระดับการศึกษาให้กับลูกจ้าง ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินให้ลูกจ้าง พร้อมส่งหลักฐานให้กรมการจัดหางานภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และกรมการจัดหางานจะเป็นผู้โอนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งหลักฐานจากนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว

    สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา
ที่จบใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย285 ม.14 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5561 0218-9 ในวัน
และเวลาราชการ หรือที่ Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย หรือเว็บไซต์สำนักงาน www.doe.go.th/sukhothai