แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 RSS

 

สุโขทัยให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง แจ้งรายชื่อคนต่างด้าวทางเว็บไซด์ที่กำหนด ด่วนภายใน 13 ก.พ.นี้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 กลุ่ม คือ 1. คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง และนายจ้างประสงค์จะจ้างงาน 2. คนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน(ไม่มีนายจ้าง) 3. ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

*กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง

1. นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) ผ่านระบบ e-Workpermit ทางเว็บไซต์ https://e-workpermit.doe.go.th/ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

2. พาคนต่างด้าวไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ภายในวันที่ 14 เมษายน 2564 (ค่าใช้จ่าย 7,200 บาท)

3. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท)

4. นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบใบรับรองแพทย์ และหลักฐานชำระเงินผ่านระบบ พร้อมพิมพ์ใบรับคำขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

5. พาคนต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) และรับบัตรสีชมพู ณ ศูนย์ทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดสุโขทัย ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (ค่าใช้จ่าย 80 บาท)

*กรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง

1. คนต่างด้าวแจ้งข้อมูลบุคคลผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

2. คนต่างด้าวไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ตามวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ภายในวันที่ 14 เมษายน 2564 (ค่าใช้จ่าย 7,200 บาท)

3. ติดต่อศูนย์ทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดสุโขทัย จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร.38/1) ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 (ค่าใช้จ่าย 80 บาท)

(คนต่างด้าวต้องหานายจ้างให้ได้ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564)

4. นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564

5. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 (ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท)

6. นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th แนบใบรับรองแพทย์ และหลักฐานชำระเงินผ่านระบบ พร้อมพิมพ์ใบรับคำขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564

7. นายจ้างพาคนต่างด้าวไปปรับปรุงทะเบียนประวัติ และรับบัตรสีชมพู ณ ศูนย์ทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดสุโขทัย ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

จัดหางานจังหวัดสุโขทัยกล่าวต่อไปว่า ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยเฉพาะขั้นตอนแรกหากพ้นกำหนดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 จะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ และไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำงานได้อีกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 0218-9 ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th/sukhothai