การให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ผ่านระบบออนไลน์ (ผู้รับบริการไม่ต้องใช้บริการ ณ สำนักงานฯ) RSS

 

การให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ผ่านระบบออนไลน์ (ผู้รับบริการไม่ต้องใช้บริการ ณ สำนักงานฯ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยและจังหวัดสุโขทัย โดยมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยจึงได้เพิ่มช่องทางการให้บริการออนไลน์ เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อ

นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว ควรจะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปรับบริการที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก สำนักงาน

จัดหางานจังหวัดสุโขทัยจึงได้เพิ่มช่องทางการให้บริการของกรมการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีกระบวนงานให้บริการ ดังนี้

 1. ระบบ Smart Job Center สำหรับให้บริการนายจ้างที่ต้องการประกาศรับสมัครพนักงาน และให้บริการผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำ โดยเข้าใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th

 2. ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง โดยเข้าใช้บริการได้ทาง เว็บไซต์ http://empui.doe.go.th

 3. ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำหรับให้บริการรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry visa) และลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ โดยเข้าใช้บริการได้ทาง เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th

 4. ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (แจ้งรับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือแจ้งออก) โดยเข้าใช้บริการได้ทาง เว็บไซต์ https://eservice.doe.go.th

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการของสำนักงานฯ ทั้ง 4 งานบริการ ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5561 0218 – 9 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย และเว็บไซต์ www.doe.go.th/sukhothai