วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ/ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาดด้วยวาจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 RSS