ประกาศ นายจ้างสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 จากระบบได้แล้ว RSS