ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง แรงงานสัญชาติลาว หน่วยงานลาวได้มาดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Namelist) เพื่อประกอบการขอมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับใหม่ ให้กับแรงงานสัญชาติลาวในประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พ.ย. 2565 RSS