รายการ ประเภท
เตือน ! นายจ้างอย่าใช้โบรกเกอร์เถื่อน ! เสี่ยงตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องทำงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 โครงการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ แนะแนวอาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 100,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
กนร. มีมติให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างพิมพืใบเสร็จรับเงิน (กระดาษต่อเนื่อง) เพื่อใช้ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา (MOU) จำนวน 6,000 เล่ม และใบเสร้๗รับเงิน (กระดาษต่อเนื่อง) เพื่อใช้ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการอนูญาตทำงานของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา จำนวน 6,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายจัดแสดงนิทรรศการ (Roll up) ชุดเส้นทางสูอาชีพ จำนวน90 ชุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมการมีงานทำแห่งชาติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงาน จ่อ ! ยกร่างอนุบัญญัติ พ.ร.ก.ต่างด้าว ปี ‘ 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กระทรวงแรงงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นในพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จากทุกภาคส่วน เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายในชั้นอนุบัญญัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา รับสมัคร 27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 60
ข่าวประกาศรับสมัคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดระนาดเอก
ข่าวประกาศรับสมัคร
บริษัท ซี เวล โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ลำพูน รับสมัครคนงานจำนวนมาก สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-6577322, 084-7464325
ข่าวประกาศรับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา (3-27 กรกฎาคม 60)
ข่าวประกาศรับสมัคร
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 4 อัตรา (15 มิ.ย.-5 ก.ค. 60)
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศสำนักงานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ข่าวประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร อบต ศีรษะจรเข้ใหญ่
ข่าวประกาศรับสมัคร
‹ First  < 184 185 186 187 188 >  Last ›