ด่านตรวจคนหางาน(สุวรรณภูมิ) RSS

 

การแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง(คร้งแรก) และการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานในต่างประเทศ