การประชุมนักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) RSS

 

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ จัดประชุมนักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) พร้อมทั้งเชิญอาจารย์อิศรา เลิศเยาวฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี เทค) เป็นผู้แทนนายจ้าง/สถานประกอบการมารับสมัครและคดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย โดยมีนักเรียนและนักศึกษาสมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานกับนายจ้า/สถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง จำนวน 40 คน