โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ณ ตำบลบ้านแก่ง และตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย RSS

 

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 เวลานายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางนพวรรณ นะสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 35 คน และสำรวจความต้องการมีงานทำของแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการไปไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 26 คน ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย