โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จังหวัดสุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2
   โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2
   โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอรับอนุญาตทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย (จัดประชุมนายจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2563
   โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการเตรียมความพร้อมให้คนงานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน กิจกรรมจัดทำข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมบริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1 2 3 >