ขั้นตอนการการงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยคอมพิวเตอร์