พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 RSS  ค้นหา

   คู่มือสำหรับประชาชน การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (นายจ้างยื่นแทน)
   คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (การขอโควตา)
   คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงานหรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีอาเซียน ตามข้อตกลง MRAs
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
   คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่น
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
   คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งการเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

   คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนชื่อสำนักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ - กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสำนักงานจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ - กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต-ผู้จัดการ-ลูกจ้าง-ตัวแทนจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต ลูกจ้างหรืตัวแทนจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานใน
   คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางงานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ

   คู่มือสำหรับประชาชน การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงาน ในต่างประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายสำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ - กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอตั้งสำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนบัตรประจำตัวผู้จัดการ-ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน ของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายสำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   คู่มือสำหรับประชาชน นายจ้างขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ เกิน 45 วัน
   คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน นายจ้างแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ ไม่เกิน 45 วัน
   คู่มือสำหรับประชาชน นายจ้างขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ