พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 RSS  ค้นหา

   คู่มือสำหรับประชาชน การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (นายจ้างยื่นแทน)
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ
   คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งการเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ - กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ - กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายสำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายสำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ - กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอตั้งสำนักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสำนักงานจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางงานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต / ผู้จัดการ / ลูกจ้าง / ตัวแทนจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต / ผู้จัดการ / ลูกจ้าง / ตัวแทนจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต ลูกจ้างหรืตัวแทนจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงาน ในต่างประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนชื่อสำนักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   คู่มือสำหรับประชาชน การเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ