การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว RSS  ค้นหา

   คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งการเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่น
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีอาเซียน ตามข้อตกลง MRAs
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงานหรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (การขอโควตา)
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (นายจ้างยื่นแทน)
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น