การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว RSS  ค้นหา

   คู่มือสำหรับประชาชน การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (นายจ้างยื่นแทน)
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ
   คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งการเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน