ท่านจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ RSS

 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 

    นางเมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว" ณ วิทยาลัยการปกครอง  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

จัดฝึกอบรมโดย วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 95 คน