โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน รุ่นที่ 2/2564 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและเห็ดแครง RSS

 

  วันที่ 17 กันยายน  2564 นางเมทิกา  สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรรยา  ยิ่งยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ไปมอบวัสดุอุปกรณ์หลังฝึกอบรม  จำนวน 13 รายการ ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2/2564 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและเห็ดแครง  จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 6 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด