โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว ผ่านโปรแกรม Zoom RSS

 

วันที่ 17 กันยายน 2564 งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ได้จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Zoom เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

โดยวิทยากรพิเศษจากกองนิติการ และสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน รายละเอียดปรากฎตามวิดีทัศน์ที่แนบมาพร้อมนี้