การฝึกอบรมกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี           

ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร "การทำน้ำพริก"

ซึ่งมีชาวประมงและครอบครัวชาวประมง ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการประกอบอาชีพเสริมเข้าร่วม จำนวน 20 คน โดยกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค. 61                   

ณ แพโกเข่ง ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วยการอบรมการน้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกมะขามกุ้ง น้ำพริกปลาป่น               

การประกอบการ การจัดหาตลาด เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้า แนะนำแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพอิสระ และการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน