การตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นางอิงอร ช่วยจวน) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี RSS

 

การตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นางอิงอร ช่วยจวน)  

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 06 กันยายน 2561