การประชุมนายจ้างตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ครั้งที่ ๓ อ.เกาะสมุย จ.สฎ RSS

 

การประชุมนายจ้างตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้
ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   ครั้งที่ ๓
วันที่  ๘  สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องวัลลีย์ บอลรูม ชั้น ๒  โรงแรมสมุย ปาล์ม บีชรีสอร์ท 
ตำบลบ่อผุด  อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี