ITA สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ
                             หัวข้อ
  O1     โครงสร้างหน่วยงาน
  O2     ข้อมูลผู้บริหาร 
  O3     อำนาจหน้าที่
  O4     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O5     ข้อมูลการติดต่อ
  O6      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงาน

 ลำดับ
                             หัวข้อ
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศของเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน
    1. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
    2. คู่มือคำขอและพิจารณาอนุญาตทำงานผ่านระบบ และใบอนุญาตทำงานดิจิทัล
    3. คู่มือการให้บริการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 (ฉบับสมบูรณ์)
    4. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
    5. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจัดหางานในประเทศ
    6. คู่มือปรับปรุงแนวปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือก(Recruitment) ล่าสุด
    7. คู่มือการใช้งาน JOB BOX
    8. คู่มือการให้บริการตาม ม.33และม.35แห่งพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
    9. คู่มือแนวปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักประกัน
    10. คู่มือ การปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
    11. การแนะแนวที่ได้ผล การแนะแนวในโรงเรียน
    12. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรา 35
    13. การพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมาตรา 14                          
    14. การพิจารณาอนุญาตทำงาน คนบนพื้นที่สูง

การให้บริการ

 ลำดับ                             หัวข้อ
 O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
     1. คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศสำหรับคนหางานฉบับเต็ม
     2. คู่มือคนหางานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศฉบับเต็ม
     3. คู่มือคนหางานแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศฉบับเต็ม
     4. วิธียื่น E-Service นายจ้างในประเทศ
     5. คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job สำหรับผู้หางาน (Smart Job User Manual for Applicant) 
     6. คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job สำหรับนายจ้าง / ผู้ประกอบการ  (Smart Job User Manual for Entrepreneur)
     7. คู่มือการปฏิบัติงาน Recruitmentและแบบทดสอบของผู้สมัครงาน ฉบับสมบูรณ์
     8. คู่มือสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน
     9. คู่มือ การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU
 O15     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 O16     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้ บริการ 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 ลำดับ                              หัวข้อ
 O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ 
 O22     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 O23     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 O24     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี