ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ผลการปฏิบัติงาน

FILE PDF

  1. แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) เดือนตุลาคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  3. แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) เดือนพฤศจิกายน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  4. แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) เดือนธันวาคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  5. แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) เดือนมกราคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  6. แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) เดือนกุมภาพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  7. แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) เดือนมีนาคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  8. แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนเมษายน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  9. แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมิถุนายน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี