แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานตาม ม.11 ตท.3 รอบ 2)
   แบบนำทางการดำเนินการสำหรับนายจ้าง
   แบบคำขอเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น (ตท.2)
   แบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)
   ใบรับเเจ้ง ตามพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (สัญญษจ้างไทย-อังกฤษไม่ต้องกรอก)
   แบบแจ้งคนต่าางด้าวออกจากงาน
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.1)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตท.3)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งเข้าทำงานเร่งด่วน 15 วัน ตท.10)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน)
   ตัวอย่าง การเขียนแบบ ตท.๘ กรณีบัตรสีชมพู
   ตัวอย่าง การเขียนแบบ ตท.๒ กรณีมีหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (2)
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9

   ตารางผลการพิจารณาอนุญาตการทำงานของนายทะเบียน ตท 1 คำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   ขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 และก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   หนังสือมอบอำนาจสำหรับนายจ้าง (ฉบับแก้ไข)
   หนังสือส่งตัวเพื่อขอเปลี่ยนหลังบัตรสีชมพู (เฉพาะตำบลบางจาก บางครุ บางพึ่ง)
   หนังสือมอบอำนาจ (ต่างด้าว)
   หนังสือส่งตัวเพื่อขอเปลี่ยนหลังบัตรสีชมพู
   หนังสือมอบอำนาจ (ต่างด้าว)
   หนังสือมอบอำนาจ (นายจ้าง)
   แบบสัญญาจ้างแรงงาน
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   เรื่อง ยกเลิกการรายงานการพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว ตามระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (ยกเลิกขอโควตาของนายจ้าง)
   แบบฟอร์ม แบบแจ้ง การจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   แบบฟอร์ม แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจำตัว ขอตรวจลงตราการระทับตราอนุญาต/ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการอนุญาตขอทำงานของแรงงานต่างด้าว (แบบฟอร์ม ท.ต.1
   แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   หนังสือรับรอง (กรณีเปลี่ยนนายจ้าง)
   ด่วนที่สุด การเปลี่ยนนายจัางตามหนังสือกรมการจัดหางาน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
   ข่าวสจจ.สฎ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
   ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
   ด่วน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เกี่ยวกับ (บัตรสีชมพู)
   การตรวจสัญชาติและให้วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว ( CI )

   แบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (จากใบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม ม.35) (กกจ.พก.4)
   แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35(หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ) (กกจ.พก.2)
   แบบคำขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ (กกจ.พก 2-6)
   แบบคำขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (กกจ.พก 2-5)
   แบบคำขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (กกจ.พก 2-3)
   แบบคำขอการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (กกจ.พก 2-2)
   แบบคำขอการให้สัมปทาน (กกจ.พก 2-1)
   แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (กกจ.พก 2-7)
   แบบคำขอการฝึกงาน (กกจ.พก 2-4)
   แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.1)