แบบคําขอการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาหรือออกไปจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการทํางาน (นายจ้างเดิม)
   แบบ บต. 25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59
   ตัวอย่างบัตรประจำตัวพนักงานขายของหน้าร้าน (คนต่างด้าว) (สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานขายของหน้าร้าน) ด้านหน้าบัตรกับด้านหลังบัตร
   บต.26 คำขออนุญาตทำงานและต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 63 (ถูกเนรเทศ รอการส่งกลับ)
   แบบ บต.30 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุยาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติลาว
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา