คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   ตัวอย่าง การเขียนแบบ ตท.๘ กรณีบัตรสีชมพู
   ตัวอย่าง การเขียนแบบ ตท.๒ กรณีมีหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9
   แบบคำขออนุญาตทำงาน(ศูนย์บริการ)
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (2)
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (2)
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 กรณี 1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติเวียดนาม

   แบบฟอร์ม แบบแจ้ง การจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   เรื่อง ยกเลิกการรายงานการพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว ตามระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (ยกเลิกขอโควตาของนายจ้าง)
   แบบฟอร์ม แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจำตัว ขอตรวจลงตราการระทับตราอนุญาต/ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการอนุญาตขอทำงานของแรงงานต่างด้าว (แบบฟอร์ม ท.ต.1
   แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   หนังสือรับรอง (กรณีเปลี่ยนนายจ้าง)
   ด่วนที่สุด การเปลี่ยนนายจัางตามหนังสือกรมการจัดหางาน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
   ข่าวสจจ.สฎ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
   ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
   ด่วน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เกี่ยวกับ (บัตรสีชมพู)
   การตรวจสัญชาติและให้วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว ( CI )