ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เรื่อง มาตรการป้องกันโครโควิด - 19 (COVID - 19) ของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการการป้องกันโรคโควิด - 19 (Covid - 19) ของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับสมัครแรงงานชนกลุ่มน้อย เพื่อไปทำงานแรงงานประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดทำความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย
สำงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ให้แรงงานต่างด้าว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตามรายละเอียด
ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป การสมัครใจเดินทางกลับประเทศ ของผู้ที่อาศัยอย่างผิดกฎหมายต้องผ่านระบบรายงานตัวล่วงหน้า
นโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ.2562 – 2563 ฝ่ายบริหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แรงงานต่างด้าวเข้า - ออกจากงานต้องแจ้งนายทะเบียน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท
บรูไนประกาศการบังคับใช้บทลงโทษรุนแรงตามกฎหมายชารีอะห์
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
แรงงานต่างด้าวเข้า - ออกจากงานต้องแจ้งนายทะเบียน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท
แนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
บิ๊กแรงงาน หารือ บิ๊กยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมส่งแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะป้อนตลาดแรงงานญี่ปุ่น
ก.แรงงาน ติวเข้มแรงงานไทย สร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมไปทำงานอิสราเอล
แรงงาน จับมือ Big C ติดตั้งตู้งาน (Job Box) ให้บริการจัดหางานทุกที่ ทุกเวลา
รมว.แรงงาน เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และยุวแรงงาน ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4
ผู้สูงวัย ! 12 ล้านคน เฮ ! ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ ลดพึ่งพาครอบครัว
 < 1 2 3 4 >  Last ›