เรื่อง มาตรการป้องกันโครโควิด - 19 (COVID - 19) ของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี RSS