กรมการจัดหางาน แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน จรดลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2564

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานมุ่งมั่น ส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัยให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิอันพึงได้รับในการพัฒนาความสามารถในการทำงาน มีงานทำเหมาะสมกับศักยภาพ พร้อมให้ความคุ้มครองคนหางาน ให้ได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม’

“กรมการจัดหางาน จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในการให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำและการให้ความคุ้มครองคนหางาน โดยมีสาระสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่บุคลากรกรมการจัดหางาน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

4.ให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ หรือไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ การคุ้มครองสิทธิของคนหางาน และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

5. ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน “อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว