มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี RSS