ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 RSS