ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 65 รายการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี RSS