ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พศ 2563 จำนวน 80 รายการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแรงงานต่างด้าว
ก.แรงงาน ปลดล็อกเงื่อนไข Co-Payment เสริมจ้างงาน นศ.จบใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา หรือภาษาอังกฤษ
กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น – 16.00 น
กำหนดจัดงานนัดพบ Co-payment จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น – 16.00 น
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน