ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามมติ MOU

การอธิบายการนำเข้าแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว และกัมพูชาตามการรวมมือระหว่างประเทศ