การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.1)
   แบบแจ้งออกคนต่างด้าวออกจากงาน (บต.10)
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวและแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   ตัวอย่างการกรอกแบบ ตท.2
   ตัวอย่างการกรอกแบบ ตท.7
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
   MOU แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551