เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม) RSS  ค้นหา

   แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาติ
   เอกสารยื่นรับคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.1
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   11แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   5หนังสือมอบอำนาจ
   4แบบฟอร์มคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน(MOU)
   3แบบฟอร์มสัญญาจ้าง(MOU)
   2แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทย(MOU)
   1แบบการหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว