บุคลิกR
   019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน 65
   042มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
   041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 65
   O20 รายงานการจ่ายงบประมาณประจำปี 65
   O16 รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 65
   O10 แผนการดำเนินการประจำปี 65
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 65
   แบบสำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   O24/64 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
   O20/64 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
   O42/64 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
   O39/64 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O38/64 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 1 2 3 >  Last ›