การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวต้องมาติดต่อ/ดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่


ไม่จำเป็น คนต่างด้าวสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นหรือกระทำการแทนได้ โดยต้องมอบอำนาจให้ คนไทยเท่านั้นจะเป็นคนต่างด้าวไม่ได้ เว้นแต่การรับใบอนุญาตทำงานเล่มใหม่ คนต่างด้าวต้องมาแสดงตนในวันรับเล่มใบอนุญาตทำงานด้วยตนเอง เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อในใบอนุญาตต่อหน้าเจ้าหน้าที่

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
​แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? เรียกดูข้อมูล
เอกสารประกอบการแจ้งออก เรียกดูข้อมูล
เอกสารประกอบการจ้าง เรียกดูข้อมูล
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียน เรียกดูข้อมูล
ระยะเวลาของการอนุญาตในใบอนุญาตทำงานจะมีอายุเท่าใด เรียกดูข้อมูล