หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับการจัดสรรโควตา


การขอรับการจัดสรรโควตานายจ้างใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารประกอบด้วย

  • สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
  • สาเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
  • หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารประกอบด้วย

  • สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนาม
  • หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
  • หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวนั้น สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานจัดหำงานจังหวัดหรือสำนักจัดหำงานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐

  คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
  ​แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? เรียกดูข้อมูล
  เอกสารประกอบการแจ้งออก เรียกดูข้อมูล
  เอกสารการยื่นเดินทางกลับประเทศเมียนมาเพื่อไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร เรียกดูข้อมูล
  เอกสารประกอบการจ้าง เรียกดูข้อมูล
  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียน เรียกดูข้อมูล