เอกสารการยื่นเดินทางกลับประเทศเมียนมาเพื่อไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร


เอกสารการยื่นเดินทางกลับประเทศเมียนมาเพื่อไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร

1. สำเนาเอกสารรับรองจากสถานทูต พร้อมฉบับจริง

2. สำเนาบัตรชมพูปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)

3. หนังสือนายจ้างรับทราบฯ

4. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน (นิติบุคคล)

5. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านนายจ้าง

กรณีนายจ้างไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประชาชน

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
​แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? เรียกดูข้อมูล
เอกสารประกอบการแจ้งออก เรียกดูข้อมูล
หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับการจัดสรรโควตา เรียกดูข้อมูล
เอกสารประกอบการจ้าง เรียกดูข้อมูล
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียน เรียกดูข้อมูล