เอกสารประกอบการแจ้งออก


เอกสารประกอบการแจ้งออก

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาใบโควต้า
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน เต็มชุด, สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ตามโควต้า พร้อมลงนามรับรองสำเนา ประทับตราบริษัท
 3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (กรณีคนไทย)/ Passport, Visa, Workpermit ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาใบโควต้า
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียบ้านนายจ้าง พร้อมลงนามรับรองสำเนา

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

เอกสารต่างด้าว กรณีมี Passport

 1. สำเนาหน้า Passport, Visa พร้อมหน้าขยาย Passport, Visa (ถ้ามี)
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ใบล่าสุด
 3. หนังสือเลิกจ้าง ใช้สำหรับกรณี Passport MOU ตัวจร้อง พร้อมสำเนา 1 ชุด (แนบคู่กับใบแจ้งออก)

เอกสารต่างด้าว กรณีบัตรชมพู

 1. สำเนาบัตรชมพู หน้า-หลัง
 2. สำเนา ทร.38/1 ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 3. หนังสือเลิกจ้างตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด (แนบคู่กับใบแจ้งออก)

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
​แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? เรียกดูข้อมูล
เอกสารประกอบการจ้าง เรียกดูข้อมูล
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียน เรียกดูข้อมูล
ระยะเวลาของการอนุญาตในใบอนุญาตทำงานจะมีอายุเท่าใด เรียกดูข้อมูล
ระยะเวลาของการอนุญาตในใบอนุญาตทำงานจะมีอายุเท่าใด เรียกดูข้อมูล