รายการ ประเภท
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ประจำปี 2559 จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ โรลอัพ (ROLL UP) และพาราโบล่า (PALABOLA)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกเดินสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีสอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ประจำปี 2559 จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ "Bangkok Jobs & Career Expo 2016"
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) และจัดทำหนังสือแปลผลการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ตท.8)จำนวน 2,500,000ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3 ห้องน้ำชาย ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมและระบบไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน โครงการตรวจสอบ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน จำนวน 6 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายวีดีโอพร้อมอุปกรณ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 60,000 แผ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฏหมายสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (MOU) จำนวน 10,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 395 396 397 398 399 >  Last ›