รายการ ประเภท
จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์อาชีพในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่น - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมและระบบไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองพัฒนาระบบ - กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการเจ้าหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 รายการ - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 9
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองส่งเสริม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้และการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 60,000 แผ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานเพื่อให้บริการตามโครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องทางเดินบริเวณ ชั้น 9 สำนักอธิบดี จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดงานตามโครงการจ้างเหมาจัดงาน Smart Jobs Smart Workers
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง(งานระบบคอมพิวเตอร์ งานโทรศัพท์ งานปรับอากาศ)
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 397 398 399 400 401 >  Last ›