ด่วน ! เหลืออีก 14 วัน ต่างด้าวรีบไปศูนย์ OSS ย้ำ ...หากไม่มีใบอนุญาตทำงาน ดำเนินการตามกฎหมาย เริ่ม 1 เมษายนนี้ RSS

 

กระทรวงแรงงานเตือนนายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ภายใน 31 มีนาคมนี้ พร้อมเน้นย้ำไม่ขยายระยะเวลา พร้อมตรวจจับและส่งกลับประเทศ หากไม่มีใบอนุญาตทำงาน เริ่ม 1 เมษายนนี้  ขณเดียวกันได้ปรับลดขั้นตอนภายในศูนย์ OSS สำหรับกลุ่มพิสูจน์สัญชาติแล้ว เพื่อให้รวดเร็ว ทันเวลา

นายอนุรักษ์  ทศรัตน์  อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า วันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้ จะครบกำหนดเวลาในการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยกลุ่มที่ต้องดำเนินการมี 3 กลุ่มคือ 1. แรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ 2) แรงงานกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (กลุ่มใบจับคู่) 3) แรงงานกลุ่มที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ซึ่งพบว่า ขณะนี้มีแรงงานฯมาดำเนินการที่ศูนย์ OSS จำนวน 537,494 คน เหลือแรงงานฯต้องมาดำเนินการที่ศูนย์ฯ อีก 1,149,979 คน จึงขอย้ำให้นายจ้างเร่งรีบพาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น และขอย้ำว่าจะไม่ขยายระยะเวลาอีกต่อไป 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ กระทรวงแรงงานได้ปรับลดขั้นตอนภายในศูนย์ OSS มีการดำเนินการเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว ซึ่งเหลืออีกประมาณ 6 แสนคนให้แรงงานฯ ดำเนินการดังนี้ 1) กรณีที่ไม่มีโรงพยาบาลมาตรวจภายในศูนย์ OSSให้นัดตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่กำหนด หากยังไม่ได้ผลการตรวจสุขภาพ ให้นำใบนัดตรวจสุขภาพ และใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานยื่นภายในศูนย์ OSS ส่วนกรณีมีโรงพยาบาลมาตรวจภายในศูนย์ OSS ให้ดำเนินการตรวจในศูนย์ OSS ได้  2) ยื่นแบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ (ท.บ.1) และแบบคำขอจดทะเบียน (ท.ต.1) ที่ศูนย์ OSS 3) ตรวจลงตรา (VISA) กับตรวจคนเข้าเมือง ที่ศูนย์ OSS  4) ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน ที่ศูนย์ OSS เพื่ออยู่และทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จากนั้นหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัตืและตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2. กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติให้ดำเนินการทุกขั้นตอนภายในศูนย์ OSS ตามปกติ

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้างและแรงงานต่างด้าวอย่ารอเวลาให้ถึงช่วงวันสุดท้าย เนื่องจากจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายหลังจากวันที่ 31 มีนาคมนี้แล้ว หากไม่มาดำเนินการ แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยได้ และจะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ข้อหา “ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน”  มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว แรงงานต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ส่วนนายจ้าง มีความผิดข้อหา “รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หากพบว่าทำผิดซ้ำอีก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่  50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน