เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.สระบุรี เปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หวังเพิ่มกำลังแรงงานในพื้นที่ RSS

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ บูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จ.สระบุรี พร้อมพบปะ พูดคุย กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายแนะแนวอาชีพ 100 คน

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” โดยโครงการฯ ที่จัดในวันนี้ เป็นการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดสระบุรีที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ และมีการอบรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้กับ ครู อาจารย์ บุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ เพื่อสร้าง พัฒนา เพิ่มความรู้ เกี่ยวกับโลกอาชีพ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารตลาดแรงงานและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษา และอาชีพที่กว้างขวางขึ้น เพื่อให้เครือข่ายนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

โดยกิจกรรมในงานวันนี้ประกอบด้วย  การนัดพบแรงงาน ซึ่งมีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 23 บริษัท  อาทิ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ ออลซีซันส์ จำกัด บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด และบริษัท เดอะดิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด เป็นต้น มีตำแหน่งงานว่างกว่า 91 ตำแหน่ง 464 อัตรา เช่น พนักงานธุรการ พนักงานขับรถ ช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง วิศวกร เป็นต้น ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.3 ถึงปริญญาตรี

ด้านนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  เนื่องด้วยจังหวัดสระบุรี เป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมประเภทงานหนัก ที่ต้องการแรงงานช่างเพศชาย แต่ยังขาดแคลนแรงงานในส่วนนี้ ดังนั้น กิจกรรมการอบรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ในวันนี้ จะช่วยให้ครู อาจารย์ บุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลทิศทางความต้องการแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ และสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ได้ 

อย่างไรก็ดี  ภายในงานยังมีการสาธิตอาชีพอิสระ จำนวน 4 อาชีพ  ได้แก่ 1)กลุ่มเพื่อนพึ่งพา อำเภอดอนพุด ผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 2) กลุ่มน้ำพริกผักหวาน อำเภอบ้านหมอ ผลิตยาหม่องสมุนไพร น้ำพริกหวาน ข้าวเกรียบ ผักหวาน ขนมไทย 3) กลุ่มบ้านดอน อำเภอวิหารแดง ผลิตยาหม่องสมุนไพร น้ำส้มควันไม้ น้ำยาล้างจานควันไม้ ไข่ไก่จากผลผลิตผู้พิการ และ4) กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอมวกเหล็ก ผลิตสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู่ หมวกคาวบอย น้ำนมข้าวโพด ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถทดลองฝึกปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนเพื่อนำไปพัฒนาหรือต่อยอดในการประกอบอาชีพที่สนใจต่อไปได้  หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย มณฑลที่ 18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี