แบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2565 RSS

 

แบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2565 คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code 


คำชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานในด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินว่าประชาชน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบภารกิจของกระทรวงแรงงานมากน้อยเพียงใด จึงขอความร่วมมือจากท่านกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ต่อไป
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน
ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม