นัดพบแรงงานย่อย 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานจัดหางาน จ.สุรินทร์ RSS